พัดลมไอเย็น koolboss เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิความร้อนด้วยกระบวนการระเหยของน้ำ

เพื่อสร้างความเย็นสามารถลดอุณหภูมิได้ถึง 4-10 องศา KOOL BOSS สามารถระบายอากาศร้อน

และกลิ่นอับออกนอกอาคาร โดยที่อากาศร้อนจากภายนอกจะไหลผ่านแผ่นลดความร้อน

(Cooling Pad) ซึ่งแผ่นลดความร้อนจะถูกหล่อด้วยน้ำ โดยความร้อนที่ไหลผ่านจะทำให้น้ำเกิดการ

ระเหยเป็นไอเย็น ทำให้อุณหภูมิลดลงได้อย่างรวดเร็ว พัดลมไอเย็น koolboss เทคโนโลยีการลด

อุณหภูมิความร้อนด้วยกระบวนการระเหยของน้ำ เพื่อสร้างความเย็นสามารถลดอุณหภูมิได้ถึง

4-10 องศา KOOL BOSS สามารถระบายอากาศร้อนและกลิ่นอับออกนอกอาคาร โดยที่อากาศร้อนจาก

ภายนอกจะไหลผ่านแผ่นลดความร้อน (Cooling Pad) ซึ่งแผ่นลดความร้อนจะถูกหล่อด้วยน้ำ

โดยความร้อนที่ไหลผ่านจะทำให้น้ำเกิดการระเหยเป็นไอเย็น ทำให้อุณหภูมิลดลงได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติ

– ประหยัดค่าไฟฟ้าโดยใช้ไฟเพียง 12.5% ของระบบแอร์ทั่วไป

– ทำให้อากาศเย็นสบาย สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการทำงานและอยู่อาศัย

– ให้ความเย็นแบบธรรมชาติ ไม่มีละอองน้ำทำให้เกิดความเปียกชื้น

– ให้ความเย็นได้รวดเร็วและต่อเนื่อง

– ค่าซ่อมบำรุงรักษาถูกกว่าเครื่องปรับอากาศ ใช้เพียงน้ำทำความสะอาดแผ่นลดความร้อน

– ใช้งานได้หลากหลายและสามารถติดตั้งได้ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งพื้นทีปิดและพื้นที่เปิด

– ไม่มีสารเคมีในกระบวนการทำความเย็น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

– สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจน ลดกลิ่นเหม็นอับให้กับพื้นที่ ทำให้อากาศสะอาดและบริสุทธิ์ขึ้น

 

หลักการในการลดอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ หลักการในการลดอุณหภูมิของเครื่องปรับอากาศ

การระเหยของไอน้ำจะช่วยในการลดอุณหภูมิ เป็นวิธีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในชีวิตประจำวัน เราจะ

รู้สึกเย็นสบายขณะที่ลมพัดผ่าน เมื่อเรายืนอยู่ที่ชายหาดความเย็นสบายนี้เกิดจากกระบวนการการ

ระเหยของน้ำ ซึ่งถ่ายเทความร้อนจากอากาศเป็นผลให้อุณหภูมิลดลง เครื่องปรับอากาศได้ยึดหลักการ

ทางธรรมชาตินี้ รวมทั้งการใช้วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้และดัดแปลงในการผลิต

พัดลมไอเย็น koolboss เทคโนโลยีการลด

อุณหภูมิความร้อนด้วยกระบวนการระเหย

ของน้ำเพื่อสร้างความเย็นสามารถลด

อุณหภูมิได้ถึง 4-10 องศา KOOL BOSS

สามารถระบายอากาศร้อนและกลิ่นอับออก

นอกอาคาร โดยที่อากาศร้อนจากภายนอก

จะไหลผ่านแผ่นลดความร้อน

(Cooling Pad) ซึ่งแผ่นลดความร้อนจะถูก

หล่อด้วยน้ำ โดยความร้อนที่ไหลผ่านจะ

ทำให้น้ำเกิดการระเหยเป็นไอเย็น ทำให้

อุณหภูมิลดลงได้อย่างรวดเร็ว พัดลมไอเย็น

koolboss เทคโนโลยีการลดอุณหภูมิ

ความร้อนด้วยกระบวนการระเหยของน้ำ

เพื่อสร้างความเย็นสามารถลดอุณหภูมิได้ถึง

4-10 องศา KOOL BOSS สามารถระบาย

อากาศร้อนและกลิ่นอับออกนอกอาคาร

โดยที่อากาศร้อนจากภายนอกจะไหลผ่าน

แผ่นลดความร้อน (Cooling Pad) ซึ่งแผ่น

ลดความร้อนจะถูกหล่อด้วยน้ำโดยความร้อน

ที่ไหลผ่านจะทำให้น้ำเกิดการระเหยเป็นไอ

เย็น ทำให้อุณหภูมิลดลงได้อย่างรวดเร็ว

คุณสมบัติ

– ประหยัดค่าไฟฟ้าโดยใช้ไฟเพียง 12.5% ของระบบแอร์ทั่วไป

– ทำให้อากาศเย็นสบาย สร้างบรรยากาศที่ดีให้กับการทำงานและอยู่อาศัย

– ให้ความเย็นแบบธรรมชาติ ไม่มีละอองน้ำทำให้เกิดความเปียกชื้น

– ให้ความเย็นได้รวดเร็วและต่อเนื่อง

– ค่าซ่อมบำรุงรักษาถูกกว่าเครื่องปรับอากาศ ใช้เพียงน้ำทำความสะอาดแผ่นลดความร้อน

– ใช้งานได้หลากหลายและสามารถติดตั้งได้ตามสถานที่ต่างๆ ทั้งพื้นทีปิดและพื้นที่เปิด

– ไม่มีสารเคมีในกระบวนการทำความเย็น เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

– สามารถเพิ่มปริมาณออกซิเจน ลดกลิ่นเหม็นอับให้กับพื้นที่ ทำให้อากาศสะอาดและบริสุทธิ์ขึ้น

 

หลักการในการลดอุณหภูมิของเครื่องปรับ

อากาศ หลักการในการลดอุณหภูมิของ

เครื่องปรับอากาศการระเหยของไอน้ำจะ

ช่วยในการลดอุณหภูมิ เป็นวิธีที่ใช้กันอย่าง

แพร่หลายในชีวิตประจำวัน เราจะ

รู้สึกเย็นสบายขณะที่ลมพัดผ่าน เมื่อเรายืน

อยู่ที่ชายหาดความเย็นสบายนี้เกิดจาก

กระบวนการการระเหยของน้ำ ซึ่งถ่ายเท

ความร้อนจากอากาศเป็นผลให้อุณหภูมิ

ลดลง เครื่องปรับอากาศได้ยึดหลักการ

ทางธรรมชาตินี้ รวมทั้งการใช้วิวัฒนาการ

ทางเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้และดัดแปลงใน

การผลิต