พัดลมไอน้ำ KOOL BOSS

พัดลมไอน้ำ KOOL BOSSไม่จะเป็นสถานที่ใด KOOL BOSS จะทำให้ท่านและลูกค้าของท่านรู้สึก

คลายร้อน สดชื่นอยู่เสมอ เสมือนอยู่ห้องปรับอากาศระบบการทำความเย็นกลางแจ้ง สามารถลด

อุณหภูมิลงได้ 5-10 องศา สุดยอดเทคโนโลยีแรงดันสูงและหัวฉีดพ่นละอองไอน้ำขนาดเล็กที่สามารถ

ดูดความร้อนในอากาศและระเหยได้อย่างรวดเร็ว KOOL BOSS ระบบทำความเย็นนอกอาคาร แก้

ปัญหาความร้อนด้วยไอเย็นเพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่ของท่านด้วยความสดชื่นอย่างเป็นธรรมชาติ

ใช้ไฟ 50-60 Hz 220-240 V และน้ำประปาต่อไปที่ปั๊มแรงดันสูง เพื่อสร้างแรงดัน 75-80 Kg/cm

และส่งต่อไปยังหัวฉีดขนาดเล็กที่ติดอยู่หน้าพัดลม ทำหน้าที่สร้างอนุภาคขนาดเล็กตั้งแต่

0.1 mm 0.15 mm 0.2 mm และ 0.3 mm ทำความเย็นในพื้นที่ที่ต้องการเครื่องปั๊มได้ติดตั้ง

ELECTRO MAGNETIC VALVE เพื่อเตือนเวลาเวลาน้ำใกล้จะหมด โดยมีสัญญาณไฟกระพริบบอก

KOOL BOSS มี 3 รุ่นให้เลือก

JR-2006 พ่นได้ 40 หัว

JR-20015 พ่นได้ 60 หัว

JR-20025 พ่นได้ 100 หัว

– ผลิตและจัดจำหน่าย ระบบความเย็นกลางแจ้ง

– ออกแบบระบบเฉพาะ ให้เหมาะกับการใช้งานของท่าน

เครื่องทำหมอก Power Fog station มีทั้งหมด 3 รุ่น คือ

  Power Fog 2006 สำหรับพื้นที่ 100-300 ตารางเมตร สามารถติดตั้งพัดลมปรับอากาศ

เพิ่มเติมได้อีก 2-5 ตัว

Power Fog 20015 สำหรับพื้นที่ 600-800 ตารางเมตร สามารถติดตั้งพัดลมปรับอากาศ

เพิ่มเติมได้อีก 8-15 ตัว มีวาล์วแม่เหล็กเพื่อปล่อยแรงดัน ออกจากระบบหลังปิดเครื่อง

สามารถยืดอายุการใช้งานของหัวพ่นหมอกได้ถึง 5 เท่า
 

 Power Fog 20025 สำหรับพื้นที่ 800-1000 ตารางเมตร สามารถติดตั้งพัดลมปรับอากาศ

เพิ่มเติมได้อีก 12-25 ตัว มีวาล์วแม่เหล็กเพื่อปล่อยแรงดัน ออกจากระบบหลังปิดเครื่อง

สามารถยืดอายุการใช้งานของหัวพ่นหมอกได้ถึง 5 เท่า

พัดลมไอน้ำ KOOL BOSS

พัดลมไอน้ำ KOOL BOSSไม่จะเป็นสถาน

ที่ใด KOOL BOSS จะทำให้ท่านและลูกค้า

ของท่านรู้สึก

คลายร้อน สดชื่นอยู่เสมอ เสมือนอยู่ห้องปรับ

อากาศระบบการทำความเย็นกลางแจ้ง

สามารถลดอุณหภูมิลงได้ 5-10 องศา สุด

ยอดเทคโนโลยีแรงดันสูงและหัวฉีดพ่น

ละอองไอน้ำขนาดเล็กที่สามารถ

ดูดความร้อนในอากาศและระเหยได้อย่าง

รวดเร็ว KOOL BOSS ระบบทำความเย็น

นอกอาคาร แก้ปัญหาความร้อนด้วยไอเย็น

เพิ่มมูลค่าให้กับพื้นที่ของท่านด้วยความ

สดชื่นอย่างเป็นธรรมชาติ

ใช้ไฟ 50-60 Hz 220-240 V และน้ำประปา

ต่อไปที่ปั๊มแรงดันสูง เพื่อสร้างแรงดัน 75-

80 Kg/cm

และส่งต่อไปยังหัวฉีดขนาดเล็กที่ติดอยู่หน้า

พัดลม ทำหน้าที่สร้างอนุภาคขนาดเล็กตั้งแต่

0.1 mm 0.15 mm 0.2 mm และ 0.3 mm

ทำความเย็นในพื้นที่ที่ต้องการเครื่องปั๊มได้

ติดตั้ง

ELECTRO MAGNETIC VALVE

เพื่อเตือนเวลาเวลาน้ำใกล้จะหมด โดยมี

สัญญาณไฟกระพริบบอก

KOOL BOSS มี 3 รุ่นให้เลือก

JR-2006 พ่นได้ 40 หัว

JR-20015 พ่นได้ 60 หัว

JR-20025 พ่นได้ 100 หัว

– ผลิตและจัดจำหน่าย ระบบความเย็นกลางแจ้ง

– ออกแบบระบบเฉพาะ ให้เหมาะกับการใช้งานของท่าน

เครื่องทำหมอก Power Fog station มี

ทั้งหมด 3 รุ่น คือ

Power Fog 2006 สำหรับพื้นที่ 100-300

ตารางเมตร สามารถติดตั้งพัดลมปรับอากาศ

เพิ่มเติมได้อีก 2-5 ตัว

Power Fog 20015 สำหรับพื้นที่ 600-800

ตารางเมตร สามารถติดตั้งพัดลมปรับอากาศ

เพิ่มเติมได้อีก 8-15 ตัว มีวาล์วแม่เหล็กเพื่อ

ปล่อยแรงดัน ออกจากระบบหลังปิดเครื่อง

สามารถยืดอายุการใช้งานของหัวพ่นหมอก

ได้ถึง 5 เท่า

 Power Fog 20025 สำหรับพื้นที่ 800-

1000 ตารางเมตร สามารถติดตั้งพัดลมปรับ

อากาศเพิ่มเติมได้อีก 12-25 ตัว มีวาล์วแม่

เหล็กเพื่อปล่อยแรงดัน ออกจากระบบหลัง

ปิดเครื่องสามารถยืดอายุการใช้งานของหัว

พ่นหมอกได้ถึง 5 เท่า